Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo kiểm hàng lần thứ hai. Có thể cần kiểm hàng lần thứ hai khi lần kiểm hàng đầu tiên bị từ chối, và người kiểm hàng cần kiểm tra lại các sản phẩm.

Việc kiểm hàng lại có thể được tạo trên trang web hoặc trực tiếp tạo trong ứng dụng Qarma. Cả hai cách đều được mô tả trong bài viết này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trong ứng dụng Qarma

 

Để lên lịch kiểm hàng lại, trước tiên hãy tìm kiếm báo cáo kiểm tra đầu tiên. Khi bạn nhấn vào báo cáo hoặc dấu ba chấm, bạn sẽ thấy menu này:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Nhấn vào nút “Lên lịch kiểm hàng lại” sẽ tạo ra một yêu cầu kiểm hàng mới dựa trên yêu cầu kiểm hàng trước đó và nó có thể được tải xuống và thực hiện trực tiếp trong ứng dụng.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Xin lưu ý rằng tính năng này có thể không khả dụng cho bạn - điều này phụ thuộc vào quyền trong cài đặt vai trò của từng công ty khác nhau. Bạn có thể bật mục “Tạo lịch kiểm hàng lại ” trong phần Tính năng dành cho ứng dụng di động trong cấu hình vai trò người dùng để thay đổi điều này.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trên Website


 

Mở báo cáo của lần kiểm hàng đầu tiên và nhấp vào 'Lên lịch kiểm hàng lại'

Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trong menu trên cùng hoặc truy cập báo cáo thông qua liên kết bạn đã nhận được qua email.

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Bây giờ sẽ có một yêu cầu kiểm hàng mới được chỉ định cho cùng một người kiểm hàng được chỉ định ban đầu.

Báo cáo kiểm hàng đầu tiên sẽ được đính kèm với yêu cầu kiểm hàng thứ hai để QC kiểm tra nó trên điện thoại của họ.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Bạn có thể chỉnh sửa yêu cầu kiểm hàng lại bằng cách nhấn vào nút 'Đi đến Kiểm hàng thứ 2'

Tại đây bạn có thể chỉ định người kiểm hàng (nếu đó là một người kiểm hàng khác cần thực hiện kiểm hàng lại) hoặc chọn một biểu mẫu kiểm hàng khác.