Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu của mình thông qua trang web. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu của mình trên ứng dụng, vui lòng truy cập hướng dẫn này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhấn vào nút 'Forgot password' bên dưới thông tin đăng nhập.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Nhập Email bạn đã đăng ký với Qarma và nhấn vào nút 'Reset password'.

 

A picture containing text, screenshot, monitor

Description automatically generated

 

Mở Email mà hệ thống gửi về và mở liên kết bên trong thư.

 

 

A picture containing text, screenshot, electronics, display

Description automatically generated

 

Nhập mật khẩu mới của bạn và nhấn vào nút 'Ok, set new password’.

 

A picture containing text, screenshot, monitor, screen

Description automatically generated

Bây giờ bạn đã sẵn sàng đăng nhập lại vào ứng dụng và bắt đầu kiểm tra.