Sau đây là tổng quan về ý nghĩa của các trạng thái trạng thái khác nhau trong Qarma và ý nghĩa của chúng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu cầu kiểm hàng trong trạng thái “Kế hoạch”

 

Khi yêu cầu kiểm hàng vẫn đang trong trạng thái kế hoạch. Có thể sửa, xóa và chỉ định / phân công lại việc kiểm hàng cho người kiểm hàng. Ngoài ra có thể tạo bản sao hay tách số lượng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu cầu kiểm hàng ở trạng thái “Trong tiến trình”

Nếu việc kiểm hàng đang diễn ra, bạn có thể xem báo cáo, hoặc chỉ định lại cho người khác kiểm hàng, tạo bản sao và có thể cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng để trả về trạng thái kế hoạch ban đầu.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yêu cầu kiểm hàng ở trạng thái đã thành “Báo cáo”

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nếu báo cáo kiểm hàng đã được gửi đi, hệ thống cho phép bạn thay đổi trạng thái báo cáo, lên lịch kiểm hàng lại hoặc tạo một nhiệm vụ tiếp theo.