Có thể cần phải tách các yêu cầu kiểm hàng kết hợp trong các tình huống cần thực hiện hành động (xóa, chỉ định lại, v.v.) chỉ cho một phần của kiểm hàng kết hợp.

Hướng dẫn này giải thích các bước trong cách tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi tới danh sách đơn hàng và tìm mã đơn hàng chứa yêu cầu kiểm hàng kết hợp mà bạn muốn tách. Nhấp vào 'Chỉnh sửa'.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn đến trang sau:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau đó bạn nhấn vào “xem yêu cầu kiểm hàng kết hợp”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Để tách yêu cầu kiểm hàng, hãy nhấp vào nút “Tách yêu cầu kiểm hàng” ở cuối trang:

:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nếu bạn muốn xóa một yêu cầu kiểm hàng (một dòng hoặc toàn bộ đơn hàng) - vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi.