Hướng dẫn này sẽ giới thiệu khái niệm QC nhà máy và hướng dẫn bạn áp dụng tính năng này.

Nó sẽ chỉ khả dụng nếu chức năng được bật. Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng:

Tính năng QC nhà máy giúp bạn dễ dàng đánh dấu kiểm tra đối với QC của nhà máy mà không cần chỉ định việc kiểm tra cho một người dùng cụ thể. Khi được đánh dấu là QC nhà máy, tất cả người dùng thuộc nhà máy này có thể truy xuất yêu cầu kiểm hàng trên điện thoại của họ. Xin lưu ý rằng người dùng của nhà máy phải được cài đặt với vài trò “Người kiểm hàng của nhà máy”

 

Hơn nữa, nó cho phép đánh giá tỉ lệ yêu cầu kiểm hàng được thực hiện bởi QC của nhà cung cấp.

 

Cách chỉ định QC nhà máy thông qua trang Chỉnh sửa:

Thông qua trang Chỉnh sửa, bạn có thể đánh dấu kiểm tra là QC nhà máy:

 

 

 

Hơn nữa, có thể chỉ định trực tiếp cho người dùng của nhà máy. Người dùng thuộc một nhà máy được đánh dấu bằng một biểu tượng.

Nếu bạn chọn người dùng của nhà máy, QC của nhà máy đó sẽ được tự động đặt như hình dưới đây:

 

 

 

 

Tương tự, nếu việc kiểm tra được đánh dấu là QC nhà máy và được chỉ định cho người dùng không thuộc nhà máy đó (nó không có biểu tượng), thì dấu QC nhà máy sẽ bị xóa:

 

 

 

 

Điều này cũng áp dụng cho chế độ Xem theo tuần, trong trường hợp yêu cầu kiểm hàng được giao trực tiếp cho một người là QC nhà máy. Yêu cầu kiểm hàng đó sẽ tự động lấy dấu QC nhà máy mà không cần phải vào trang Chỉnh sửa.

 

 

Cách chỉ định QC nhà máy thông qua chế độ xem theo tuần:

 

Trong chế độ Xem theo tuần, có hàng QC nhà máy cho phép chỉ định yêu cầu kiểm hàng bằng cách "Kéo và thả" vào hàng QC máy:

 

 

 

Hiệu ứng tương tự như khi đặt QC nhà máy trên trang chỉnh sửa như được mô tả ở trên: người dùng thuộc nhà máy bây giờ sẽ có quyền truy cập vào yêu cầu kiểm hàng này trong ứng dụng.

 

Cách tìm QC nhà máy trong thống kê:


 

Trên menu Bảng điều khiển, ở dưới cùng, bạn có thể xem QC nhà máy đã thực hiện bao nhiêu báo cáo cho từng loại kiểm tra:

 

 

Furthermore, it is also shown in the Excel export, available through the statistics menu, that an inspection has been performed by a Supplier QC. The information is within the 'Inspections' sheet and found in the column 'AD'.

 

Hơn nữa, nó cũng được hiển thị trong bản xuất dữ liệu Excel, có sẵn thông qua menu “Xuất dữ liệu”, rằng việc kiểm tra đã được thực hiện bởi QC nhà máy. Thông tin này nằm trong trang 'Inspection' và được tìm thấy trong cột “S”.

 

FALSE =  Không phải QC nhà máy

TRUE = QC nhà máy