Có hai thay đổi chính được giới thiệu:

Báo cáo tóm tắt

 

Trong phần tóm tắt báo cáo, bạn có thể tìm thấy những thay đổi sau:

  • Chỉ các điểm kiểm tra có trạng thái Đang chờ xử lý hoặc Đã kiểm tra - Không OK mới được đánh dấu trong phần tóm tắt. Trước đây, tất cả các điểm kiểm tra với nhận xét đều được hiển thị. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị tất cả các điểm kiểm tra để xem tất cả thông tin.
  • Các báo cáo lỗi ảnh hưởng đến toàn bộ đơn hàng sẽ không được thống kê trong phần số lượng lỗi và sẽ hiển thị bên dưới với mục lỗi chung.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Yêu cầu kiểm hàng đang trong tiến trình đã thay đổi thành xám

 

Để tránh nhầm lẫn với màu vàng "Đang chờ xử lý", chúng tôi đã thay đổi màu của yêu cầu kiểm hàng đang trong tiến trình thành màu xám.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated