Người kiểm hàng thông thường sẽ có thể hoàn thành việc kiểm tra mà không cần kiểm tra tất cả các điểm kiểm tra trong biểu mẫu kiểm hàng. Tuy nhiên, nếu có một số điểm kiểm tra nhất thiết phải kiểm, bạn có thể đặt điểm kiểm tra thành “Bắt buộc điền thông tin” như dưới đây:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Tương tự, bạn có thể yêu cầu người kiểm hàng chụp ảnh cho một điểm kiểm tra nào đó bằng cách chọn tùy chọn “Bắt buộc chụp ảnh

 

Trong ứng dụng Qarma, nếu người kiểm tra nhấn gửi báo cáo mà không chú ý đến điều kiện bắt buộc trong lúc kiểm, những điểm còn thiếu sẽ được cảnh báo và hệ thống sẽ đánh dấu như sau:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Nếu người kiểm hàng không thể điền thông tin (ví dụ: nếu bạn có điểm kiểm tra để kiểm tra bao bì bên trong và sản phẩm không có bao bì bên trong), trạng thái có thể được đặt thành “Không áp dụng” và có thể gửi báo cáo.

 

Nếu bắt buộc phải chụp ảnh, biểu tượng máy ảnh sẽ hiển thị màu đỏ nếu người kiểm tra cố gắng hoàn thành báo cáo mà không chụp ảnh, như minh họa bên dưới:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated