Biểu mẫu kiểm hàng

Chỉnh sửa biểu mẫu kiểm hàng
Biểu mẫu kiểm hàng bao gồm các tiêu đề và điểm kiểm tra. Các tiêu đề có thể được sử dụng để sắp xếp các điểm kiểm tra thành các phần, như được hiển thị bên ...
Fri, 9 Tháng 6, 2023 tại 8:23 SA
Tạo và sao chép biểu mẫu kiểm hàng
Hướng dẫn này giải thích ngắn gọn cách bạn tạo biểu mẫu kiểm hàng mới trên trang web Qarma ----------------------------------------------------------------...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Hướng dẫn và tệp đính kèm
Hướng dẫn này giải thích ngắn gọn cách thêm hướng dẫn và tệp đính kèm vào các điểm kiểm tra ---------------------------------------------------------------...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Sự lựa chọn
Nếu bạn muốn người kiểm hàng chọn từ một thông tin xác định trước, bạn có thể chọn điểm kiểm tra là “Nhiều lựa chọn”. Bạn có thể xem ví dụ về giao diện này ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Kiểm tra mã vạch
Ứng dụng Qarma có thể được sử dụng để quét mã vạch và đồng thời, kiểm tra xem mã vạch có khớp với những gì được xác định trong dữ liệu đơn đặt hàng hay khôn...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Bảng đo lường
Nếu bạn muốn người kiểm hàng nhập các số đo trực tiếp vào ứng dụng Qarma, bạn có thể xác định điểm kiểm tra là điểm kiểm tra có sự đo lường. Bạn có thể xem ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Dịch thuật
Qarma hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ địa phương trong biểu mẫu kiểm hàng để người dùng có trình độ tiếng Anh thấp có thể thực hiện kiểm tra trong ứng dụng Qa...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Các điểm kiểm tra nhập văn bản
Nếu bạn muốn người kiểm hàng viết phản hồi bằng văn bản cho một điểm kiểm tra, điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định một trong các loại điểm kiể...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Điểm kiểm tra có yêu cầu bắt buộc
Người kiểm hàng thông thường sẽ có thể hoàn thành việc kiểm tra mà không cần kiểm tra tất cả các điểm kiểm tra trong biểu mẫu kiểm hàng. Tuy nhiên, nếu có m...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA
Khoảng trống
Đôi khi, việc nhóm các điểm kiểm tra lại với nhau sẽ rất tốt cho tổng quan trực quan. Điều này có thể đạt được bằng cách thêm một khoảng trống bên dưới một ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:41 SA