Nếu một đơn hàng được tách thành nhiều lô hàng xuất khác nhau, bạn cũng có thể tách số lượng kiểm hàng trong Qarma theo từng số lượng tương ứng. Điều này có thể được thực hiện bởi người kiểm hàng trong ứng dụng Qarma hoặc trên trang chỉnh sửa như hình dưới đây.

 

Trên mỗi dòng kiểm tra, bạn có thể nhấp vào dấu ba chấm:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Chọn “Tách số lượng” để nhập số lượng cho lô hàng đầu tiên và các lô hàng tiếp theo:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Trong trường hợp này, đơn đặt hàng 10.000 cái đã được chia thành lô hàng đầu tiên là 4.000 chiếc và lô hàng thứ hai là 6.000 cái.

 

Nó được hiển thị bằng  A  và  B   bên cạnh hai lần kiểm hàng:

 

 

 

 

Nếu đơn hàng được tách thành ba lô hàng, bạn có thể tiếp tục và tách yêu cầu kiểm hàng   B  ra.