Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cấp quyền truy cập vị trí trên thiết bị IOS. Nếu bạn cần cấp quyền truy cập trên hệ điều hành Android, vui lòng đi đến hướng dẫn này.


---------------------------------------------------------------------------------

Đi đến “Cài đặt” trong thiết bị IOS của bạn và kéo xuống đến khi ứng dụng Qarma xuất hiện

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nhấn vào ứng dụng Qarma và nhấn vào “Vị trí”

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Change the settings from 'Never' to 'Always'.

Đổi cài đặt từ “Không bao giờ” sang “ Luôn luôn” hay “ Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng”.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bây giờ bạn cho phép truy cập vị trí trên thiết bị di động của bạn.