Cấp quyền truy cập vị trí và máy ảnh - trong ứng dụng

Làm cách nào để cấp quyền truy cập vị trí – Hệ điều hành Android
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cấp quyền truy cập vị trí trên thiết bị Android. Nếu bạn cần cấp quyền truy cập trên hệ điều hành IOS, vui lòng đi đến hướng dân n...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA
Làm cách nào để cấp quyền truy cập vị trí – Hệ điều hành IOS
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cấp quyền truy cập vị trí trên thiết bị IOS. Nếu bạn cần cấp quyền truy cập trên hệ điều hành Android, vui lòng đi đến hướng dẫn n...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA
Làm cách nào để cấp quyền truy cập vào máy ảnh - Hệ điều hành IOS
Ứng dụng Qarma cần có quyền truy cập vào máy ảnh trên thiết bị để hoạt động bình thường. Vui lòng đi đến “Cài đặt” trên ứng dụng của bạn và kéo xuống đến kh...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA