Ứng dụng Qarma cần có quyền truy cập vào máy ảnh trên thiết bị để hoạt động bình thường. Vui lòng đi đến “Cài đặt” trên ứng dụng của bạn và kéo xuống đến khi nào bạn tìm thấy ứng dụng Qarma và sử dụng hướng dẫn này để cấp quy truy cập đến máy ảnh.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi đến “Cài đặt” trong thiết bị IOS của bạn và kéo xuống đến khi ứng dụng Qarma xuất hiện

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nhấn vào ứng dụng Qarma và chuyển quyền truy cập máy ảnh sang cho phép

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng máy ảnh trong ứng dụng.