Hướng dẫn này trình bày ngắn gọn cách tách số lượng các lô hàng trong ứng dụng. Điều này hữu ích trong các tình huống mà việc kiểm hàng chỉ bao gồm một lô hàng trong tổng số lượng đặt hàng. Sau đó, ứng dụng sẽ tạo ra một yêu cầu kiểm hàng mới ở trạng thái “Kế hoạch” để có thể sử dụng cho lô hàng thứ hai. Nếu sẽ có lô hàng thứ ba, việc này được xử lý bằng cách tách số lượng kiểm hàng lần thứ hai, v.v.

 

Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui lòng liên hệ support@qarmainspect.com để biết thêm thông tin.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Trong màn hình tóm tắt, hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated 

 

Chọn Tách số lượng

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Nhập số lượng trong trường nhập Số lượng cho lô hàng này:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Số lượng cho lô hàng tiếp theo sẽ được cập nhật tự động.

 

Nhấn vào Apply để thực hiện các thay đổi.

 

Bây giờ, AQL sẽ được tính dựa trên số lượng mới cho lô hàng và một yêu cầu kiểm hàng mới sẽ được hệ thống tự tạo ra với số lượng còn lại. Trong báo cáo, nó sẽ như thế này:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated