Sử dụng ứng dụng Qarma

Báo cáo lỗi
Hướng dẫn này sẽ trình bày cách báo cáo lỗi trong ứng dụng khi kiểm hàng. ---------------------------------------------------------------------------------...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:38 SA
Thay đổi phương thức lấy mẫu AQL
Hướng dẫn này trình bày ngắn gọn cách thay đổi mức phương thức lấy mẫu AQL trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. V...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:38 SA
Thay đổi số lượng mẫu
Hướng dẫn này sẽ trình bày ngắn gọn cách thay đổi số lượng lấy mẫu AQL trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui l...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:38 SA
Thay đổi số lượng đơn hàng
Hướng dẫn này sẽ trình bày ngắn gọn cách thay đổi số lượng đơn hàng trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui lòng...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA
Tách số lượng
Hướng dẫn này trình bày ngắn gọn cách tách số lượng các lô hàng trong ứng dụng. Điều này hữu ích trong các tình huống mà việc kiểm hàng chỉ bao gồm một lô h...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA
Lịch sử kiểm hàng
Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm, sẽ rất hữu ích nếu bạn biết về bất kỳ vấn đề nào đã được phát hiện trước đây với sản phẩm này. Cho dù đó là cùng một lô sả...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA