Hướng dẫn sau đây giải thích về cách tạo kiểm hàng kết hợp (web).

---------------------------------------------------------------------

 

Đi tới “Danh sách đơn hàng” và tìm (các) đơn hàng với các yêu cầu kiểm hàng bạn muốn kết hợp. Nhấp vào 'Kết hợp'. 


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn đến giao diện sau, nơi bạn được yêu cầu chọn loại kiểm hàng bạn muốn kết hợp:

Khi bạn đã chọn loại kiểm hàng, bạn có thể bắt đầu chọn các yêu cầu kiểm hàng để kết hợp.

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

The selected inspections are summarized at the top of the screen. If needed, selected inspections can be removed. 

Các yêu cầu kiểm hàng đã chọn được thể hiện ở đầu màn hình. Nếu cần, có thể xóa các yêu cầu kiểm hàng đã chọn.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


 Trong trường hợp bạn cần tạo yêu cầu kiểm hàng kết hợp giữa các đơn đặt hàng, bạn có thể sử dụng tab tìm kiếm hoặc ‘Danh sách đơn hàng’ để tìm các yêu cầu kiểm hàng sau khi lựa chọn yêu cầu kiểm hàng đầu tiên.

 

Khi tất cả các yêu cầu kiểm hàng đã được chọn, hãy nhấp vào 'Tạo yêu cầu kiểm hàng kết hợp'.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn đến trang sau, nơi bạn có thể chỉnh sửa thông tin kiểm hàng kết hợp

Nếu cần phải tách kiểm tra kết hợp, vui lòng theo xem hướng dẫn này.