Hướng dẫn sau đây giải thích cách thực hiện kiểm tra nhiều SKU cùng lúc.

Nó sẽ chỉ khả dụng nếu chức năng này được bật. Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

Ý tưởng

 

Kiểm tra nhiều SKU cùng lúc cho phép người kiểm hàng thực hiện kiểm tra đối với các đơn hàng có nhiều SKU, có thể được kiểm tra và phê duyệt một cách độc lập hoặc cùng nhau. Tính năng này nhóm các sản phẩm lại với nhau thành một giao diện nếu đáp ứng các tiêu chí được đề cập bên dưới.

 

 

Tiêu chí để tạo kiểm tra nhiều SKU

Trước khi thực hiện kiểm tra nhiều SKU cùng lúc, phải đáp ứng các yêu cầu sau để hệ thống tự động tạo kiểm tra nhiều SKU. Nếu bốn tiêu chí này không được đáp ứng, ứng dụng sẽ tạo ra kiểm tra riêng lẻ khi tải xuống các kiểm tra.

 

Yêu cầu:

1. Cùng đơn hàng

Icon

Description automatically generated

2. Cùng biểu mẫu kiểm hàng

Icon

Description automatically generated

3. Cùng loại kiểm hàng

Icon

Description automatically generated

4. Tất cả các sản phẩm đã được tải xuống

Icon

Description automatically generated

 

 

Trong giai đoạn tải xuống, hãy tải xuống tất cả các mục bạn muốn kiểm xuống.

Sau khi yêu cầu kiểm hàng được tải xuống, hãy nhấn vào một trong các yêu cầu kiểm hàng đó để mở chế độ xem kiểm tra nhiều SKU cùng lúc.Điều hướng giữa biểu mẫu kiểm hàng cấp độ Đơn hàng và biểu mẫu kiểm hàng cấp độ sản phẩm

 

 

Kiểm tra nhiều SKU bao gồm hai cấp độ biểu mẫu kiểm hàng. Cấp độ đầu tiên là 'Biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng', như được minh họa trong hình đầu tiên bên dưới. 'Biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng bao gồm ba tab chính Biểu mẫu kiểm hàng, Lỗi và thông tin đơn hàng'.


 

 

 'Biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng sẽ áp dụng cho tất cả các mặt hàng trong đơn hàng và bạn mở từng điểm kiểm tra để đặt trạng thái hoặc chụp ảnh cho từng mặt hàng cụ thể.

 

'Biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng’ được nhập bằng cách nhấn vào từng mặt hàng.

 

 

 

  

Lưu ý: Văn bản ở đầu ứng dụng có thể được sử dụng như một thông báo về mức độ hoạt động.

Nó hiển thị mã đơn hàng hoặc mã sản phẩm tùy thuộc vào cấp độ biểu mẫu kiểm hàng.

Để chuyển đổi giữa hai chế độ xem, hãy nhấn vào mũi tên quay lại ở đầu màn hình bên trái.

 

Thực hiện kiểm hàng

 

Trên biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng, có thể đặt cùng một trạng thái cho tất cả các mặt hàng hoặc tạo các trạng thái hoặc nhận xét riêng lẻ. Điều này phụ thuộc vào việc điểm kiểm tra được gấp lại hay mở ra.

Khi điểm kiểm tra được gấp lại, trạng thái giống nhau được đặt cho tất cả các mặt hàng.

Tuy nhiên, có thể mở các điểm kiểm tra để đặt các trạng thái riêng lẻ.

Hình ảnh dưới đây minh họa hai điểm kiểm tra đầu tiên được gấp lại, có nghĩa là trạng thái giống nhau được đặt cho cả hai mặt hàng.

Điểm kiểm tra thứ ba được mở ra và các trạng thái riêng lẻ có thể được chỉ định.

  

 

 Kết quả của các hành động trên là kết quả sau ở cấp độ mặt hàng:

 

 

  

Thay vì thực hiện kiểm tra với biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng, bạn cũng có thể thực hiện kiểm tra từng sản phẩm.

 

Lưu ý: Không thể ghi đè trạng thái điểm kiểm tra bằng biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng nếu trạng thái đã được đưa ra ở cấp độ mặt hàng. Trong trường hợp một trạng thái cụ thể đã được đặt cho một mặt hàng và bạn muốn quay lại Biểu mẫu kiểm hàng cấp độ đơn hàng, bạn cần mở điểm kiểm tra để cung cấp trạng thái cho các SKU còn lại.

 

 

Đặt trạng thái cho các sản phẩm và gửi kiểm tra

Kết luận cuối cùng của từng sản phẩm được thiết lập riêng lẻ bằng cách nhấn vào ba dấu chấm trên màn hình cạnh các yêu cầu kiểm hàng

 

 

 

Khi mỗi yêu cầu kiểm hàng có một trạng thái, có thể gửi kiểm tra bằng cách nhấn 'Tóm tắt và Gửi' trước tiên, sau đó nhấn 'Kết thúc kiểm tra'.