Hướng dẫn sau giải thích vai trò của người dùng trong Qarma. Xin lưu ý rằng cài đặt vai trò khá phức tạp và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ nếu bạn không chắc chắn về cài đặt tối ưu cho mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu vai trò người dùng

 

Mỗi người dùng trong Qarma có một vai trò. Điều này được xác định khi tài khoản người dùng được tạo và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào từ danh sách người dùng.

 

Bạn có thể tạo và quản lý vai trò người dùng từ menu vai trò người dùng:

 

1. Mở menu Vai trò được tìm thấy dưới tên hồ sơ của bạn hoặc nhấn vào link sau: https://app.qarmainspect.com/q/app/roles

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 

2. Nhấp vào vai trò bạn muốn chỉnh sửa hoặc thêm vai trò mới. Trang vai trò trông giống như sau:

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

Thông tin cơ bản

Ở trên cùng, bạn có thể chỉnh sửa tên của vai trò và thêm mô tả. Bạn cũng có thể xác định mức độ truy cập. Cấp độ vai trò có số lượng cao hơn được phép thay đổi vai trò cho người dùng có số lượng thấp hơn. Vì vậy, thông thường, quản trị viên sẽ có quyền truy cập cấp 100 và tất cả những người dùng khác sẽ có số lượng thấp hơn.

 

Cũng có thể cung cấp bản dịch tên vai trò và mô tả để dễ dàng quản lý người dùng đa ngôn ngữ.

 

Cài đặt thuộc tính

Dưới đây, bạn có thể xác định tùy chọn nào nên có sẵn cho vai trò người dùng và dữ liệu nào họ sẽ có quyền truy cập.

 

Để tìm hiểu thêm về từng thuộc tính, hãy đặt chuột lên trên và xem mô tả:

 

 

Application

Description automatically generated with medium confidence

 

Scopes for accessing data

For some properties, you can define different settings depending on how the user accesses the data. The most complex case is for inspections. For inspections, the following scopes are defined:

 

Phạm vi truy cập dữ liệu

Đối với một số thuộc tính, bạn có thể xác định các cài đặt khác nhau tùy thuộc vào cách người dùng truy cập dữ liệu. Trường hợp phức tạp nhất là cho kiểm hàng. Đối với kiểm hàng, các phạm vi sau được xác định:

 

 

  • Sở hữu: xác định những gì người dùng có thể làm đối với các yêu cầu kiểm hàng được chỉ định cho người dùng hoặc người dùng là người giám sát hoặc phê duyệt.
  • Nhà máy: xác định người dùng có thể làm gì khi người dùng và đơn hàng thuộc cùng một nhà cung cấp.
  • QC Nhà máy: tương tự như trên, ngoại trừ hộp kiểm QC Nhà máy phải được cài đặt sẵn cho đơn hàng.
  • Thông tin nhóm: xác định những gì người dùng có thể thực hiện đối với các yêu cầu kiểm hàng để chia sẻ cùng một nhóm với người dùng. Đây là trường hợp điển hình của người dùng bình thường trong hệ thống.
  • Tất cả: xác định những gì người dùng có thể làm đối với tất cả các yêu cầu kiểm hàng.