Thông tin người dùng

Tạo tài khoản người dùng
Hướng dẫn sau đây cho biết cách tạo tài khoản người dùng trong Qarma. -------------------------------------------------------------------------------------...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:54 SA
Vai trò của người dùng
Hướng dẫn sau giải thích vai trò của người dùng trong Qarma. Xin lưu ý rằng cài đặt vai trò khá phức tạp và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ tr...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:54 SA
Người dùng của nhiều tổ chức
Trên web: 1. Khi người dùng được thêm vào tổ chức mới, họ sẽ nhận được email thông báo về việc họ đã được thêm vào tổ chức mới.     2. Khi người dùng ...
Fri, 9 Tháng 6, 2023 tại 9:18 SA