Thông tin người dùng

Tạo tài khoản người dùng
Hướng dẫn sau đây cho biết cách tạo tài khoản người dùng trong Qarma. -------------------------------------------------------------------------------------...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:54 SA
Vai trò của người dùng
Hướng dẫn sau giải thích vai trò của người dùng trong Qarma. Xin lưu ý rằng cài đặt vai trò khá phức tạp và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ tr...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:54 SA