Nếu bạn muốn người kiểm hàng chọn từ một thông tin xác định trước, bạn có thể chọn điểm kiểm tra là “Nhiều lựa chọn”. Bạn có thể xem ví dụ về giao diện này trong ứng dụng:
 

 

 

Có thể chọn “Nhiều lựa chọn” trong trình chỉnh sửa biểu mẫu kiểm hàng bằng cách chọn nó trong menu thả xuống:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau đó, bạn có thể thêm các lựa chọn bằng cách nhấp vào nút +. Đối với mỗi lựa chọn, bạn có thể chọn Màu, Điểm (xem bên dưới) và nếu việc chọn lựa chọn sẽ dẫn đến điểm kiểm tra được đánh dấu là Không đạt.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Trạng thái không đạt

 

Tùy chọn “Không đạt” có thể được sử dụng nếu một tùy chọn được coi là không đạt và hiển thị trong bản tóm tắt báo cáo, giống như trạng thái “Đã kiểm tra - Không đạt” sẽ thực hiện đối với điểm kiểm tra tiêu chuẩn. Một ví dụ có thể là nếu bạn có một điểm kiểm tra được gọi là "Dễ lắp ráp" và bạn có ba tùy chọn như sau:

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Nếu sản phẩm là “Rất dễ hoặc có thể lắp ráp”, nó sẽ được đánh giá là đạt. Nhưng nếu “khó hoặc không thể lắp ráp”, nó nên được đánh dấu trong báo cáo, trong trường hợp này cũng có màu đỏ.

 

Cũng lưu ý rằng tùy chọn “Hiển thị các nút trạng thái” đã được đánh dấu để người kiểm hàng không cần cung cấp thêm trạng thái "OK / Not OK" vì trạng thái đã được đưa ra với các tùy chọn được liệt kê.

 

 

Điểm số

 

Bạn có thể đính kèm điểm cho mỗi lựa chọn, điểm này sẽ được tổng hợp trong báo cáo cho mỗi tiêu đề.