Đôi khi, việc nhóm các điểm kiểm tra lại với nhau sẽ rất tốt cho tổng quan trực quan. Điều này có thể đạt được bằng cách thêm một khoảng trống bên dưới một điểm kiểm tra.

 

Hãy xem xét các điểm kiểm tra sau:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Vì có hai điểm kiểm tra liên quan đến carton bên ngoài và hai điểm khác liên quan đến carton bên trong, một khoảng trống có thể được thêm vào bên dưới điểm kiểm tra 2 và 4 để làm cho nó trông giống như sau:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Điều này cũng sẽ được phản ánh trong báo cáo, cũng như trong ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

 

 

Để thêm khoảng trống, hãy nhấp vào điểm kiểm tra và chọn hộp 'Thêm khoảng trống bên dưới điểm kiểm tra':

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated