Nếu chức năng giám định nhà máy được bật, bạn có thể nhấp vào nút “Giám định” ở đầu trang và chọn “Giám định” để vào giao diện danh sách các yêu cầu giám định.

Nhấp vào nút '+ Tạo mới' ở góc trên bên phải để tạo yêu cầu giám định nhà máy

 

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Trên cửa sổ tiếp theo, bạn có thể chọn nhà máy hiện có trong hệ thống hoặc tạo và điền thông tin của nhà máy mới. Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút "OK" ở góc dưới bên phải

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

Trên trang tiếp theo, bạn có thể chọn loại giám định, tạo đơn vị sản xuất, chọn biểu mẫu giám định, ngày giám định và giám định viên.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

* Sự khác biệt giữa nhiệm vụ kiểm hàng và giám định nhà máy:

• Trước khi giám định nhà máy, chức năng liên quan phải được mở

• Không có tùy chọn để báo cáo lỗi trong giao diện giám định nhà máy

• Giám định nhà máy cần thiết lập một biểu mẫu giám định nhà máy