Nếu bạn muốn trả yêu cầu kiểm hàng đang trong tiến trình về trạng thái kế hoạch, chức năng “cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng” sẽ giúp bạn.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

1. Tìm đơn hàng và nhấn 'Chỉnh sửa' ở dưới cùng.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Một trang tương tự như trang được trình bày bên dưới sẽ xuất hiện

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

 

2. Sau đó nhấn dấu ba chấm hoặc tại chữ trong tiến trình và chọn “Cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng”

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

 

3. Tiếp theo, chọn có “giữ người kiểm hàng được chỉ định” cho đơn đặt hàng hay không và “giữ ngày kiểm hàng đã lên lịch”

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

4. Sau khi nhấn OK, hệ thống sẽ thông báo “Yêu cầu kiểm hàng đã được cài đặt lại thành công” và tự động thay đổi trạng thái thành kế hoạch

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Chú ý:

* Cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng sẽ xóa tất cả dữ liệu mà người kiểm hàng đã tải lên, hãy cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi hành động. Nếu bạn cần lấy lại dữ liệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma

** Việc cài đặt lại yêu cầu kiểm hàng cần có các quyền tương ứng, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Qarma để biết thêm thông tin