Khi nhà máy được giám định, thường cần phải xây dựng một kế hoạch khắc phục để khắc phục những vấn đề đã được xác định trong quá trình giám định

 

Trang này mô tả cách lập kế hoạch hành động khắc phục. Nếu bạn muốn xem hướng dẫn bằng video tương tự, vui lòng xem video hướng dẫn ba bước:

 

 

Bước 1: Tạo hành động khắc phục

 

Bước 2: Giải quyết các hành động khắc phục từ ứng dụng Qarma

 

Bước 3: Xem giải pháp và phê duyệt

Tạo hành động khắc phục

Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút Tạo Hành động Khắc phục ở phía bên phải của báo cáo giám định:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Điều này sẽ yêu cầu cung cấp một văn bản để mô tả hành động khắc phục này. Sau khi được tạo, hành động khắc phục sẽ được liệt kê trong báo cáo giám định cũng như trong menu Hành động khắc phục:

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 

Nhấp vào hành động khắc phục để mở ra và bạn có thể thêm các chi tiết khác:

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

 

Những thông tin sau có thể được thêm vào:

  • Phát hiện: Những phát hiện chính đã kích hoạt để tạo ra hành động khắc phục.
  • Mô tả: Mô tả những gì cần phải làm để khắc phục vấn đề.
  • Ngày đến hạn: Đây là thời hạn cuối cùng để giải quyết hành động khắc phục.
  • Người chịu trách nhiệm: Người phải thực hiện hành động để giải quyết hành động khắc phục.
  • Người phê duyệt: Nếu bạn không muốn kết thúc hành động khắc phục, cho đến khi ai đó đã phê duyệt kết quả, hãy chọn một người phê duyệt.
  • Yêu cầu bằng chứng từ ứng dụng: Bằng cách kiểm tra này, bạn yêu cầu rằng hành động khắc phục chỉ có thể được giải quyết bằng cách cung cấp hình ảnh hoặc video được quay bằng ứng dụng Qarma. Điều này sẽ làm tăng mức độ tin cậy mà bạn có thể có đối với hình ảnh và video được cung cấp, vì chúng phải được chụp trong thời gian thực (không thể sử dụng lại hoặc lấy hình ảnh từ nơi khác) và vị trí cũng sẽ được đánh dấu để có thể so sánh với vị trí của lần giám định.

 

Để có cái nhìn tổng quan về hành động khắc phục

Sau khi được tạo, hành động khắc phục sẽ được liệt kê trong báo cáo giám định cũng như trong menu Hành động khắc phục:

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 

Danh sách các hành động khắc phục cho phép lọc các hành động khắc phục dựa trên nhà máy, người chịu trách nhiệm, ngày tháng và trạng thái:

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Giải quyết các hành động khắc phục từ ứng dụng Qarma

Các hành động khắc phục có thể được giải quyết bằng cách cung cấp bằng chứng dưới dạng nhận xét, hình ảnh, video hoặc tài liệu. Cách dễ nhất để giải quyết các hành động khắc phục là sử dụng ứng dụng Qarma, bằng cách nhấn vào menu ở góc trên bên phải và chọn Hành động khắc phục:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau đó danh sách các hành động khắc phục được chỉ định cho bạn sẽ hiển thị:

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

Nhấn vào hành động khắc phục để mở nó và sử dụng các nút để chụp ảnh và quay video, thêm nhận xét và cuối cùng bạn có thể nhấn nút “Giải quyết” để hoàn thành hành động khắc phục:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Giải quyết các hành động khắc phục - trang web

Bạn cũng có thể giải quyết các hành động khắc phục từ trang web và tại đây bạn cũng có thể cung cấp tài liệu, hình ảnh và video để cho thấy rằng hành động khắc phục đã được giải quyết. Trên phần “Bằng chứng”, bạn có thể tải lên, thêm nhận xét và nhấn nút Giải quyết:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Phê duyệt các hành động khắc phục

 

Khi hành động khắc phục đã được giải quyết, một thông báo qua email sẽ được gửi đến người được chỉ định làm người phê duyệt. Nếu không có người phê duyệt, hành động khắc phục sẽ bị đóng trực tiếp.

 

Để phê duyệt một hành động sửa chữa, hãy mở nó trên trang web và nhấn nút “Xem xét” ở phía bên phải:

 

 

Sau đó chọn” Chấp nhận hành động