1. Tạo hành động khắc phục mà không cần báo cáo giám định

 

Bạn có thể tạo hành động khắc phục nếu bạn không có báo cáo giám định từ Qarma. Nhấp vào “NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC” trên menu "GIÁM ĐỊNH", sau đó nhấp vào “Tạo mới” để tạo tác vụ cho hành động khắc phục mới. Khi bạn nhấp vào nó, một khung sẽ bật lên, hãy nhấn vào những phát hiện, nhà máy và đơn vị sản xuất. Sau khi hoàn thành khung, bạn sẽ được tự động dẫn đến chi tiết của nhiệm vụ.

 Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 A picture containing chart

Description automatically generated

 

2. Tạo hành động khắc phục từ báo cáo giám định

 

Chọn báo cáo giám định mà bạn cần tạo tác vụ cho hành động khắc phục, có ba lối vào để tạo tác vụ cho hành động khắc phục.

  Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

2.1 Lối vào trong phần tóm tắt

 

Bạn có thể tạo trong phần tóm tắt và chọn các điểm kiểm tra mà bạn muốn áp dụng. Chọn “Tiếp theo” để chỉnh sửa người phê duyệt, người chịu trách nhiệm và ngày đến hạn.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

2.2 Lối vào tại phần điểm kiểm tra

 

Ngay tại đây, bạn có thể tạo hành động khắc phục từ điểm kiểm tra cụ thể và nhiệm vụ sẽ được liên kết với điểm kiểm tra này. Nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh tên điểm kiểm tra và chọn “Tạo hành động khắc phục”.

  Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

2.3 Lối vào trong phần trạng thái

 

Ngay tại đây, bạn có thể tạo hành động khắc phục từ phần trạng thái. Sau khi tạo, bạn cần nhấp vào bản ghi để cung cấp thêm chi tiết.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated