1. Phê duyệt và mở lại

 

Khi bạn hoàn thành hành động khắc phục và đã giải quyết nó, trạng thái của tác vụ này sẽ là “In Preview” với màu vàng.

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

 

Người phê duyệt có thể nhấp vào “Phê duyệt hành động” để phê duyệt nhiệm vụ này, đưa ra nhận xét và xác nhận nó. Nếu nhiệm vụ này cần giải quyết lại, nhấn “Mở lại” để mở và công việc sẽ tự động phân công người chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Cũng có thể mở lại tác vụ của hành động khắc phục ngay cả khi nó đã bị đóng.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated