Khi một kế hoạch hành động khắc phục (CAP) được tạo trong Qarma và được chỉ định cho nhà máy, nhà máy sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng hành động khắc phục đã được tạo. Để xem chi tiết về hành động khắc phục và để giải quyết từng hành động, vui lòng truy cập trang web Qarma và làm theo các bước bên dưới:


 

Bước 1: Click vào biểu tượng Giám định và chọn Những hành động khắc phục

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated


 

Bước 2: Chuyển đến "Tất cả" và nhiệm vụ hành động khắc phục mới được tạo sẽ hiển thị là "Open".

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Bước 3: Bấm vào nhiệm vụ, thêm bằng chứng giải quyết (tải tệp lên nếu cần) và sau đó bạn có thể nhấn nút GIẢI QUYẾT để gửi.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated