Nếu điện thoại bị sự cố

Làm cách nào để mở khóa các yêu cầu kiểm hàng đã được chỉ định
Trong tình huống điện thoại của một thanh tra viên bị hư hoăc hết pin và không thể kết thúc yêu cầu kiểm hàng- nên cần chỉ định lại yêu cầu kiểm hàng này ch...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA