Hướng dẫn này giải thích ngắn gọn cách bạn tạo biểu mẫu kiểm hàng mới trên trang web Qarma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong menu “Biểu mẫu”, bạn có thể nhấp vào nút “Tạo biểu mẫu kiểm hàng” để tạo một biểu mẫu kiểm hàng mới từ đầu:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu kiểm hàng có sẵn làm điểm bắt đầu bằng cách tạo một bản sao:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Menu này cũng hữu ích để xóa biểu mẫu kiểm hàng không còn được sử dụng nữa hoặc tải biểu mâu kiểm hàng xuống nếu bạn muốn chia sẻ biểu mẫu kiểm hàng cho người kiểm hàng hoặc nhà cung cấp của bạn