Biểu mẫu kiểm hàng bao gồm các tiêu đề điểm kiểm tra. Các tiêu đề có thể được sử dụng để sắp xếp các điểm kiểm tra thành các phần, như được hiển thị bên dưới:

 

A screenshot of a checklist

Description automatically generated

 

Trong ví dụ này, có ba phần trong biểu mẫu kiểm hàng. Nhấp vào tiêu đề của phần sẽ mở rộng và thu gọn phần đó để hiển thị các điểm kiểm tra bên trong.

 

Khi thực hiện kiểm tra trong ứng dụng, các tiêu đề sẽ cung cấp một bản tóm tắt trực quan về trạng thái của các điểm kiểm tra:

 

A picture containing text, screenshot, software, font

Description automatically generated

Tiêu đề

Có thể thêm tiêu đề bằng cách nhấp vào “Thêm tiêu đề”. Để thay đổi tên của tiêu đề hoặc xóa tiêu đề, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì:
A picture containing design

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Điểm kiểm tra

 

Có thể thêm điểm kiểm tra bằng cách nhập văn bản ở khung bên dưới và nhấp vào nút Thêm điểm kiểm tra hoặc nhấn Enter.

 

Các điểm kiểm tra sẽ được thêm vào tiêu đề dưới cùng, nhưng bạn có thể kéo các điểm kiểm tra vào vị trí mong muốn bằng cách kéo chúng bằng chuột.

 

Nhấp vào điểm kiểm tra cho phép bạn chỉnh sửa văn bản và cũng cấp cho bạn quyền truy cập để đặt các thuộc tính bổ sung cho điểm kiểm tra, như minh họa bên dưới:

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

 

Các thuộc tính bổ sung được mô tả trong các hướng dẫn sau:

  • Hướng dẫn và tệp đính kèm
  • Điểm kiểm tra bắt buộc
  • Khoảng trống
  • Kiểm tra mã vạch
  • Bảng đo lường
  • Sự lựa chọn
  • Các điểm kiểm tra nhập văn bản


 

Xóa và tạo bản sao cho điểm kiểm tra

 

Các checkbox bên cạnh các điểm kiểm tra có thể được sử dụng để Xóa các điểm kiểm tra đã chọn và Tạo bản sao các điểm kiểm tra đã chọn:

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence