Khi một yêu cầu kiểm hàng đã được tải xuống một thiết bị, nó không thể được tải xuống trên một thiết bị khác. Nó bị khóa như được hiển thị với biểu tượng ổ khóa này trong ứng dụng:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Nếu yều cầu kiểm hàng đó cần được tải xuống lại trên thiết bị khác, hãy chuyển đến trang web và tìm số mã đơn hàng có chứa yêu cầu kiểm hàng cần được mở khóa, sau đó nhấn vào chỉnh sửa

 

Graphical user interface, text, application, email, website

Description automatically generated

 

 

Ở đây bạn sẽ thấy yêu cầu kiểm hàng có nhãn Đã tải xuống. Nhấp và nhấn Mở khóa để có thể gỡ yêu cầu kiểm hàng trên thiết bị cũ

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Sau khi mở khóa, yêu cầu kiểm hàng sẽ trở về trạng thái kế hoạch, bây giờ bạn có thể tải yêu cầu kiểm hàng xuống thiết bị khác

Graphical user interface, application

Description automatically generated