Những vấn đề khi dùng ứng dụng

Việc tải hình ảnh từ ứng dụng lên bị chậm
Nếu bạn gặp sự cố khi tải hình ảnh lên từ ứng dụng, vui lòng đọc hướng dẫn sau về cách xử lý. Sự cố có thể xảy ra do truy cập internet bị hạn chế hoặc có qu...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA
Yêu cầu kiểm hàng bị khóa
Khi một yêu cầu kiểm hàng đã được tải xuống một thiết bị, nó không thể được tải xuống trên một thiết bị khác. Nó bị khóa như được hiển thị với biểu tượng ổ ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA
Chỉ định lại/Thay đổi người kiểm hàng đối với yêu cầu kiểm hàng đã được bắt đầu
Nếu một người kiểm đã bắt đầu quá trình kiểm hàng rồi, thì bạn vẫn có thể được phân công lại cho người khác để hoàn thành báo cáo cho yêu cầu kiểm hàng đó. ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:56 SA