Nếu một người kiểm đã bắt đầu quá trình kiểm hàng rồi, thì bạn vẫn có thể được phân công lại cho người khác để hoàn thành báo cáo cho yêu cầu kiểm hàng đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bạn cần tìm kiếm mã số đơn hàng chứa yêu cầu kiểm hàng mà mình chỉ định lại. Sau đó bạn bấm vào “Chỉnh sửa”

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Tại đây, bạn sẽ thấy yêu cầu kiểm hàng có nhãn “Trong tiến trình”. Nhấp chuột trái 1 cái vào nó và chọn chỉ định lại để cho người khác người kiểm hàng khác tiếp tục công việc và hoàn thành báo cáo.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Lưu ý những điều dưới đây:

 

• Hình ảnh, nhận xét và báo cáo lỗi do người kiểm hàng đầu tiên thực hiện sẽ được tải xuống thiết bị của người kiểm hàng thứ hai khi tải xuống yêu cầu kiểm hàng đó. Điều này có nghĩa là người thứ hai có thể tiếp tục kiểm hàng vì nhận toàn bộ dữ liệu của người làm trước đó.

 

• Trong báo cáo, tên của người kiểm hàng sẽ là người kiểm hàng đã kết thúc yêu cầu kiểm hàng.