Các trình duyệt sau được hỗ trợ:

• Microsoft Edge

• Google Chrome


Cả hai trình duyệt đều tự động cập nhật và Qarma hỗ trợ phiên bản mới nhất. 

Các trình duyệt khác cũng có thể hoạt động, nhưng điều này không được đảm bảo.