Hướng dẫn này sẽ trình bày ngắn gọn cách thay đổi số lượng lấy mẫu AQL trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui lòng liên hệ support@qarmainspect.com để biết thêm thông tin.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Trong màn hình tóm tắt, hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải.


Table

Description automatically generated 

 

Chọn Thay đổi mẫu số lượng mẫu cần kiểm

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Dưới đây, bạn có thể thấy số lượng lấy mẫu AQL hiện tại và các giới hạn về lỗi cho phép.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nhấn vào số lượng mẫu hiện tại và bạn có thể thay đổi sang mức lấy mẫu khác:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Trước khi áp dụng cấp độ mới, bạn có thể xem trước số lượng mẫu mới và giới hạn về lỗi cho phép.

 

Nhấn vào Apply để thực hiện các thay đổi.

 

Trong báo cáo, sẽ thấy rõ rằng mức AQL đã được thay đổi như hình dưới đây.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated