Hướng dẫn này sẽ trình bày ngắn gọn cách thay đổi số lượng đơn hàng trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui lòng liên hệ support@qarmainspect.com để biết thêm thông tin.


---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Trong màn hình tóm tắt, hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải.

 

Table

Description automatically generated 

 

Chọn Cập nhật số lượng hàng đã xong

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Nhập số lượng mới trong trường nhập Tổng số lượng:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Trước khi áp dụng cấp độ mới, bạn có thể xem trước số lượng mẫu mới và giới hạn về lỗi cho phép.

 

Nhấn vào Apply để thực hiện các thay đổi.

 

 

In the report, it will be clearly visible that the total quantity has been changed, as shown below, from an original of 500 pcs to a reduced number of 50.

Trong báo cáo, có thể thấy rõ rằng tổng số lượng đã được thay đổi, như hình dưới đây, từ số lượng ban đầu là 1500 chiếc thành số lượng giảm xuống còn 1000 chiếc.