1. Cách truy cập trang Hành động khắc phục và bố cục của nó


 Để xem danh sách các hành động khắc phục, hãy nhấp vào menu Giám định và sau đó nhấp vào Những hành động khắc phục:

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Trong trang Những hành động khắc phục, bên dưới menu "Tất cả", nó liệt kê tất cả các hành động khắc phục, trong khi tab "Quá hạn" liệt kê tất cả các tác vụ của Hành động khắc phục đã quá hạn mà bạn đã đặt ra. Bạn có thể lọc theo một số điều kiện như ngày tháng, người phê duyệt, nhà máy, người chịu trách nhiệm và trạng thái để tìm bất kỳ nhiệm vụ nào bạn muốn. Trong danh sách các nhiệm vụ của hành động khắc phục, bạn có thể thấy một số thông tin cần thiết như những phát hiện, nhà máy, đơn vị sản xuất, người chịu trách nhiệm/phê duyệt, ngày tạo, ngày giải quyết, ngày đến hạn và trạng thái.

 

2. Chi tiết của nhiệm vụ

 

Có bốn phần trong chi tiết của nhiệm vụ.

  • Phần đầu tiên ở phía trên bên trái "Hành động khắc khục chi tiết". Nó hiển thị những phát hiện, mô tả, người chịu trách nhiệm và người phê duyệt, ngày đến hạn, cũng như tùy chọn việc cung cấp bằng chứng từ ứng dụng có được yêu cầu hay không.
  • Phần thứ hai nằm ở giữa bên trái "Bằng chứng", nó hiển thị bằng chứng của nhiệm vụ, video ảnh hoặc tài liệu, GPS sẽ hiển thị nếu bằng chứng đến từ ứng dụng và người chịu trách nhiệm cho phép Qarma truy cập GPS trên thiết bị di động.
  • Phần thứ ba là phần thấp nhất "Áp dụng đối với", nó hiển thị báo cáo giám định, nhà máy và đơn vị sản xuất có liên quan đến hành động khắc phục này, bạn có thể nhấp vào các liên kết này và xem trực tiếp báo cáo giám định hoặc nhà máy hoặc đơn vị sản xuất.
  • Phần thứ tư nằm bên phải, là phần trạng thái và lịch sử. Tất cả các bình luận và tất cả các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ này sẽ hiển thị ở đây. Khi trạng thái ở trạng thái “In Review”, bạn có thể phê duyệt hành động bằng cách “Chấp nhận hành động” hoặc “mở lại” hành động đó. Khi nó ở trạng thái đã đóng, bạn có thể mở lại trạng thái đó.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated