Mở báo cáo của lần kiểm hàng đầu tiên và nhấp vào 'Lên lịch kiểm hàng lại'

Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trong menu trên cùng hoặc truy cập báo cáo thông qua liên kết bạn đã nhận được qua email.

 

 

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

 

Graphical user interface, text, application 
Description automatically generated

 

 

Bây giờ sẽ có một yêu cầu kiểm hàng mới được chỉ định cho cùng một người kiểm hàng được chỉ định ban đầu.

Báo cáo kiểm hàng đầu tiên sẽ được đính kèm với yêu cầu kiểm hàng thứ hai để QC kiểm tra nó trên điện thoại của họ.

 

Graphical user interface 
Description automatically generated

 

Bạn có thể chỉnh sửa yêu cầu kiểm hàng lại bằng cách nhấn vào nút 'Đi đến Kiểm hàng thứ 2'

Tại đây bạn có thể chỉ định người kiểm hàng (nếu đó là một người kiểm hàng khác cần thực hiện kiểm hàng lại) hoặc chọn một biểu mẫu kiểm hàng khác.