Bắt đầu kiểm hàng

Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng bằng mã vạch
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm kiếm đơn hàng và yêu cầu kiểm hàng bằng cách quét mã vạch. Điều này sẽ chỉ được áp dụng nếu mã vạch có trong hệ thống. Nếu bạn...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA
Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng
Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn cách thực hiện tìm kiếm các đơn hàng trực tiếp trong ứng dụng. Bạn có thể tìm kiếm tất cả dữ liệu trong hệ thống, bao gồ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA
Kiểm hàng nhanh
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo kiểm hàng nhanh trong ứng dụng Qarma. Điều này sẽ chỉ khả dụng nếu chức năng được bật. Vui lòng liên hệ với quản lý của bạn để...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:39 SA
Tạo kiểm hàng thủ công (web)
Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước tạo kiểm hàng mới trên trang web Qarma. -------------------------------------------------- Sử dụng thanh trên cùng đ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:40 SA
Tạo bản sao
Qarma sẽ cố gắng chuẩn bị hệ thống để các yêu cầu kiểm hàng có sẵn để tải xuống. Trong một số trường hợp, việc kiểm hàng ngoài kế hoạch sẽ được thực hiện tr...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:40 SA